ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ІХ ФОРМУВАННЯ

Категория: .

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ІХ ФОРМУВАННЯ

800.00 

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 1.1 Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи…

ВСТУП

Актуальність.Місцеві бюджети в сучасних умовах є одним із джерел задоволення життєвих потреб населення. Більшість державних видатків, насамперед соціального спрямування, фінансуються з місцевих бюджетів.
Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму розпорядженні достатню кількість фінансових ресурсів. Ключову роль у становленні системи самостійних бюджетів відіграють їхні доходи.
Доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати фінансовий потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення.
За відсутності в достатньому обсязі власних доходів видатки місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання трансфертів із державного бюджету, які відіграють важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів та частки ВВП, яка перерозподіляється через систему трансфертів. Практика свідчить, що питома вага трансфертів у доходах місцевих бюджетів має сталу тенденцію до зростання. Таким чином, можна говорити про недостатній рівень автономності місцевих бюджетів.
Переважна частина доходів сьогодні в Україні залучається в формі податків. Частка податкових надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів становить більше 50%.
Найбільша питома вага в доходах місцевих бюджетів сьогодні належить надходженням від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які практично не пов'язані з власною діяльністю органів місцевого. Не зважаючи на збільшення податкового навантаження на платників податків, має місце постійне зменшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Особливо це відбивається на формуванні дохідної частини місцевих бюджетів.
Зокрема, надходження від прибуткового податку з громадян в 2014 році сягали 36,13 %. Такий стан певною мірою суперечить одному з головних принципів місцевого самоврядування, зафіксованому в Європейській хартії про місцеве самоврядування, Конституції та законах України, принципу матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування [6, с. 3].
У даний час існує проблема щодо розподілу коштів між окремими бюджетами місцевого самоврядування.Якщо з областями й районами Міністерство фінансів працює за затвердженою Кабінетом Міністрів України формулою розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, то на районному рівні кошти перерозподіляються керівництвом району майже суб’єктивно.Тому існує необхідність у розробленні й запровадженні певної формули для розподілу фінансових потоків до бюджетів сіл, селищ і міст районного підпорядкування.
Система формування доходів місцевих бюджетів досі ще не дає змоги забезпечити належну відповідальність органів місцевого самоврядування перед населенням, оскільки частка їхніх власних доходів надто низька, а ступінь самостійності у здійсненні видаткової політики в цілому незначна [5].
Отже, за таких умов серйозним чинником стабілізації економічної ситуації в країні має стати ефективне функціонування місцевих фінансів, спроможне перетворити територіальні громади із дотаційних на суб`єкти, які самостійно, за рахунок власних доходів, спроможні розв`язати будь-які соціально-економічні проблеми.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності доходів місцевих бюджетів, окресленні орієнтирів зміщення та обґрунтування шляхів оптимізації фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування, розробки практичних рекомендації щодо резервів їх зростання.
Об'єктом дослідження є доходи місцевих бюджетів в Україні, чинна практика їх формування з урахуванням територіальних особливостей мобілізації окремих видів надходжень.
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі формування доходів місцевих бюджетів, а також закономірностей, принципи, методи мобілізації і розподілу окремих видів державних доходів між бюджетами різних рівнів.
У процесі дослідження динаміки зміни доходів місцевих бюджетів використовуються таки методичні інструментарії: гіпотетико-індуктивний метод, зведення та групування, побудові та аналізу рядів динаміки (кореляційно - регресивний аналіз), трендів, сценаріїв та ін.
У підготовці роботи використовуються таки нормативні акти, як Бюджетний, Податковий та Земельний Кодекси, публічні дані з Інтернет-ресурсів, Державної служби статистики, Міністерства фінансів, Державної казначейської служби України тощо.
При виконані роботи використовувались крім літературних джерел Федосов В., Опарін Л., Сафронова Л.
При дослідженні використовувались методи, що запропоновано у трудах Вітлінського В.В., Кустовської О.В., Шершньової З.Є.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ІХ ФОРМУВАННЯ”

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
1.1 Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи України
1.2 Суть та класифікація доходів місцевих бюджетів
1.3 Формування доходів місцевих бюджетів
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2.1 Аналіз загальних залежностей при формуванні доходної частини місцевих бюджетів
2.2 Аналіз динаміки доходної частини місцевих бюджетів
2.3 Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
3.1 Вдосконалення процесу формування доходної частини місцевого бюджету
3.2. Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин як однієї з засад зміцнення доходної частини місцевих бюджетів України
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці
4.2. Управління охороною праці на підприємстві
4.3. Аналіз умов праці у бухгалтерському відділі
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ