ОСНОВНІ ФОНДИ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК

Категория: .

ОСНОВНІ ФОНДИ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК

800.00 

ВСТУП……………………………………………………..………………….. РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА…………………………………………………………… 1.1. Особливості визначення основних фондів……………………………… 1.2. Поняття і показники…

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки потребує від українських комерційних банків підвищення ефективності керування банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу. У той же час, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах також багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи рішення виникаючих проблем.
Актуальність теми дипломної роботи пов`язана з тим, що сьогодні одним із найбільш динамічних секторів української економіки є банківський, що показує високі кількісні темпи росту і придбаючий якісні характеристики, властиві, агентам ринкової економічної системи відношень. Його розвиток обумовлює необхідність удосконалювання методів економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування і контролю діяльності.
Діяльність комерційних банків піддається аналізу з боку Центрального банку, податкових органів і органів статистики, аудиторських фірм, партнерів і контрагентів. Розроблені державними регулюючими органами аналітичні показники і форми звітності, що включають бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, розрахунок економічних нормативів максимального ризику на одного позичальника та інші показники, є основою для проведення зовнішнього аналізу діяльності банку і дозволяють одержати уявлення про його фінансове становище. Однак такий аналіз охоплює лише найбільш загальні сторони діяльності банку, оскільки доступні тільки зведені звітні дані.
Для ефективного вирішення безпосередньо управлінських задач, досягнення стійкого і прибуткового функціонування банку необхідно проведення глибокого аналізу всіх сторін його діяльності на основі внутрішній інформації: рентабельності комплексу послуг що надаються і операцій, окупності виробничих витрат, прибутковості функціонування окремих підрозділів і ін. Особливу важливість подібний аналіз придбає в умовах конкуренції, що загострилася, на банківських ринках, посилення регулюючих обмежень із боку державних органів, банкрутств, що почастішали, і відкликань ліцензій комерційних банків.
Окремі питання теорії і практики обліку та економічного аналізу основних засобів викладені в роботах Пархоменко В., Голова С., Бутинця Ф., Горицкой Н., Грінько А., Кужельного М., Сопко В., Гавриленко В., Ластовецького В., Задорожного З. та ін. Проте, існуючий вітчизняний досвід не містить рішень і не знищує недоліки, які проявляються в обліку безкоштовно отриманих основних засобів, обліку витрат на ремонти і амортизацію, обліку результатів переоцінки.
Метою даної дипломної роботи є дослідження особливостей основних засобів на прикладі ПАТ КБ «Приват Банк».
Мета дослідження зумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:
- розкрити економічну сутність основних засобів, їх класифікацію і оцінку;
- дослідити значення і завдання обліку та аналізу в управлінні основними фондами банку;
- надати характеристику господарсько-фінансової діяльності ПАТ КБ «Приват Банк» та постановки обліково-аналітичної роботи;
- розкрити організацію синтетичного та аналітичного обліку руху основних засобів ПАТ КБ «Приват Банк»;
- дослідити облік амортизації (зносу) та ремонту основних засобів;
- розкрити відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності;
- розкрити організацію і методику аналізу основних засобів ПАТ КБ «Приват Банк»;
- оцінити ефективність використання основних засобів банку;
- визначити шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ПАТ КБ «Приват Банк».
Об’єктом дослідження є облік та аналіз основних засобів банку. Предметом дослідження є теоретичні аспекти та діюча практика обліку і аналізу основних засобів банку.
З метою реалізації поставлених у дипломній роботі завдань було використано методи діалектичного пізнання; комплексу методичних прийомів математичної статистики, економічного, логічного, системного і структурного аналізу, інформаційного та економіко-математичного моделювання, балансової ув’язки фінансово-економічних показників, графічного зображення, а також економічного контролю.
Теоретичною основою роботи стали закони, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства статистики, статистичні довідники, підручники, навчальні та практичні посібники, монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних фахівців.
Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних науковців, аналітичні матеріали, джерелами яких були наукові публікації, інформація бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ПАТ КБ «Приват Банк» за 2014-2016 рр.
Суб’єктом дослідження обрано ПАТ КБ «Приват Банк».
Методи дослідження. В ході написання дипломної роботи використовувалися наступні методи: монографічний – при аналізі наукових праць за темою дипломної роботи, метод аналізу та метод порівняння – при визначенні сутності поняття «основні засоби» банку, абстрагування та синтезу – дозволили узагальнити основні методичні підходи щодо оцінки основних засобів банку, методи дедукції та індукції, формалізації – при вивченні організації документообігу та програмного забезпечення обліку основних засобів банку.
Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації та ведення обліку основних засобів в банках України використано методи асоціацій і аналогій; логічного аналізу; деталізації; порівняльного аналізу; системного вивчення господарських процесів; евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань; а також схематичні та графічні методи. Теоретичну й методичну основу дипломної роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами.
Практична значимість дослідження полягає у поглибленому вивченні змісту основних фондів банку, узагальненні діючої методики обліку та аналізу основних фондів, визначенні шляхів поліпшення ефективності використання основних фондів ПАТ КБ «Приват Банк»

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ОСНОВНІ ФОНДИ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК”

ВСТУП……………………………………………………..…………………..
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА……………………………………………………………
1.1. Особливості визначення основних фондів………………………………
1.2. Поняття і показники ефективності використання основних фондів …………………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРИВАТБАНКУ…………….…….…………………
2.1. Моральний і фізичний стан зношення основних фондів…………….
2.2. Аналіз і способи визначення амортизації ……………………………….
2.3. Особливості формування фінансових ресурсів та відтворення основних фондів………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ………………………….……………………………………………..
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
ДОДАТКИ……………………………………………………………………..
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………….