ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПIДПРИЄМСТВ

Категория: .

ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПIДПРИЄМСТВ

1,000.00 

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Економічна суть інвестиційного потенціалу підприємства 1.2 Процес формування та реалізації…

ВСТУП

Сучасний етап вивчень показує, що конкурентна привабливість підприємства збільшується завдяки збільшенню наявних ресурсів, а також впровадження новітніх технологій та новітніх перевтілень. Середовище теперішнього ринку висуває високі вимоги до підняття ефективності праці усіх ресурсів і шляхів розбудови та удосконалення даного потенціалу, зниження витрат стосовно виробництва.
Кожне виробниче підприємство виникає з метою задоволення різних вимог суспільства та задоволення на цьому прибуткових інтересів власників і робітників підприємства. Забезпечується це завдяки організації постійної праці товариства з виготовлення дохідної продукції і отримання прибутку. Виконання цього завдання нереальне без створення найбільш сильного механізму повного, ефективного, а також раціонального використання потенціалу ресурсів підприємства.
В умовах формування та розвитку ринкових відносин України, які на мікрорівні охарактеризували себе нестабільністю цілей, напрямів діяльності та фінансування пріоритетів розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлено неврівноваженим попитом на продукцію, непередбаченими змінами в середовищі конкурентів та факторами, які мають на нього вплив, але ж особливої сьогоденної актуальності набувають питання оцінки, формування, розвитку, оптимального управління та ефективного використання наявних ресурсів підприємства. У сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом підприємств не в повній мірі відповідає завданням підвищення ефективності його праці, отримання високих економічних результатів, подальшого розвитку. Особливої актуальності ця проблема набуває через обмеженість ресурсів. Це зумовлює необхідність постійного пошуку шляхів та напрямів їх ефективнішого використання.
На сьогодні в економічній літературі дуже мало уваги приділено ефективності використання ресурсного потенціалу в умовах напруженого розвитку ринкових відносин. ому постає об'єктивна необхідність у пошуку більш нових підходів до забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу промислових підприємств, що потребує уточнення низки питань щодо економічної сутності, властивостей та структури ресурсного потенціалу, а також механізму його використання.
На сучасному складному етапі розвитку економіки в Україні виникла об’єктивна необхідність в активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є поважною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне зростання економіки, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури.
Інвестиційний потенціал підприємства - це здатність господарюючого суб’єкту реалізувати сукупність інвестиційних можливостей щодо генерування додаткових потоків капіталу завдяки мобілізації наявних ресурсів з метою підвищення вартості об’єкту інвестування.
Структура інвестиційного потенціалу підприємства, яка має дуже багато аспектів, обумовлює специфіку побудови системи його оцінки на основі визначених принципів. Базовими положеннями оцінки ефективності діяльності підприємств щодо залучення та використання інвестиційних ресурсів є застосування комплексного підходу та його інтегрального оцінювання.
На основі більш критичного аналізу існуючих методичних підходів стосовно дослідження складних систем економіки, було розроблено методику інтегральної оцінки інвестиційного потенціалу підприємства на основі співвідношення рівня розвитку потенціалів залучення та відтворення інвестицій.
Актуальність проблеми сучасного стану інвестиційного потенціалу підприємств розглядаються у роботах таких вчених-економістів: І. Бланк, І. Клименко, Ю. Кравченко, В. Ляшенко, Л. Михальська, О. Мозговий, М. Стирський, С. Супрун, О. Шерстюк, С. Юхимчук, А. Яковлєв, Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Ченг Ф. Лі, Джозеф І. Фіннерті, Ф. Фабоцці та ін. рактичні аспекти цієї проблеми розглядаються у роботах В. Едельмана, О. Басса, С. Суверова, М. Крейніної, Т. Лепейко, В. іддубного, В. Савчука, У. Шарпа та ін.
Метою дипломної праці є теоретичне дослідження та розробка інструментарію удосконалення процесу управління інвестиційним потенціалом промислових підприємств України. Мета дослідження являє собою фінансування сутності категорії «іноваційний потенціал підприємства» та її узагальнення, уточнення складу потенціалу та огляд механізму більш ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства в умовах напруження сучасних ринкових відносин.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено такі завдання: визначити сутність інвестиційного потенціалу підприємства; розглянути процес формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємства; виявити особливості інвестиційного потенціалу промислових підприємств України; надати першорядну характеристику діяльності досліджуваного підприємства; оцінити інвестиційну привабливість підприємства; проаналізувати хід управління інвестиційним потенціалом підприємства; розробити стратегічні напрями здійснення інвестиційного потенціалу підприємства; оцінити ефективність запропонованих заходів.
Предмет дослідження - теоретичні та практичні засади процесу управління інвестиційним потенціалом підприємства.
Об’єкт дослідження - інвестиційний потенціал ПАТ «Дніпроважмаш».
Структурно дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Управ

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПIДПРИЄМСТВ”

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна суть інвестиційного потенціалу підприємства
1.2 Процес формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємства
1.3 Особливості інвестиційного потенціалу промислових підприємств України
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ»
2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства ПАТ «Дніпроважмаш»
2.2 Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства ПАТ «Дніпроважмаш»
2.3 Аналіз процесу управління інвестиційним потенціалом підприємства ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ»
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ»
3.1 Ефективність використання інвестиційного потенціалу ПАТ «Дніпроважмаш»
3.2 Напрями та заходи удосконалення інвестиційного потенціалу підприємства
3.3 Оцінка ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ