Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

Категория: .

Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

500.00 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»”

ВСТУП

Актуальність теми. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Також, головним завданням кожного підприємства є виявлення шляхів покращення фінансового стану. Отже, тема аналізу та оцінки фінансового стану підприємства є дуже актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню значення та особливостей оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багрова В.П., Баканова М.І. Бойчик І.М., Бугая В.З., Бутинця Ф.Ф., Єлейка Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М. Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Лахтіонової Л.А., Мних Є.В., Негашева Е.В., Подолянської В.О., Руденко Л.В., Савицької Г.В., Сайфуліна Р.С., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньової С.Н. Чупіса А.В., Шеремета А.Д., Яріш О.В. та інші.
Мета дипломної роботи полягає в вивченні теоретичних основ і економічної сутності фінансового стану підприємства, дослідження сучасних методів проведення даного аналізу досліджуваному підприємстві, а також розробка шляхів покращення його фінансового стану.
Завданням дипломної роботи є теоретичний опис, а також практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі ПАТ «Інтерпайп НТЗ», а саме:
— практичні основи аналізу фінансового стану підприємства;
— здійснення аналізу фінансового стану ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства;
— визначення шляхів поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства.
Об’єктом дослідженняє система показників фінансового стану підприємства та їх аналіз на прикладі ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
Предметом дослідженняє фінансовий стан підприємства, що формується в результаті взаємодії всіх елементів його фінансової системи.
Методи дослідження. Горизонтальний аналіз – в процесі порівняння кожної позиції звітності підприємства з попереднім періодом; вертикальний аналіз – при визначенні структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; порівняльний аналіз — при аналізі показників підприємства порівняно з середніми показниками; факторний аналіз – при аналізі впливу окремих факторів; метод синтезу.
Інформаційною базою дослідження стали: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, а також матеріали фінансової звітності підприємства ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та додатків.